Preisvergleich
Suchen Sie cona bei den gro遝n Preisvergleich Portalen gleichzeitig!

cona META Preisvergleich

Angebote vom 16.5.2017 um 3:51*. Wenn die Angebote 鋖ter als 12 Stunden sind, sollten Sie die Suche aktualisieren: cona preisvergleich

Beliebtester cona Preisbereich

cona
0,89 
Versandkosten keine Angabe
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Mendele Mojcher-Sforim W?a?c. Szolem Jakow Abramowicz. Pisarz uwa?any za pierwszego klasyka literatury jidysz, przez znawc贸w literatury ?ydowskiej nazwany jej Dziadkiem (Ojcem nazywa si? Icchoka Lejbusza Pereca, Wnukiem za? Szolem Alejchema - cho? pisarze ci ?yli i pisali w tym samym czasie). Urodzi? si? w miasteczku Kopyl w okolicach Mi?ska. Jego ojciec by? uczonym i aktywnym cz?onkiem gminy, matka - kobieta wykszta?cona, mia?a istotny wp?yw na wychowanie Abramowicza. Zaszczepi?a w nim wra?liwo?? i poetycko??, kt贸re p贸?niej wykorzystywa? w swojej tw贸rczo?ci literackiej. Otrzyma? tradycyjne ?ydowskie wykszta?cenie, by? przy tym doskona?ym uczniem. Kiedy okaza?o si?, ?e wyprzedzi? innych ucz?cych si? w chederze ch?opc贸w, porzuci? lekcje zacz?? pobiera? nauki u swojego ojca, kt贸ry przekaza? mu dog??bn? wiedz? na temat literatury rabinicznej. Po ?mierci ojca, Szolem opu?ci? rodzinny dom i wyruszy? na poszukiwanie pracy. Zatrudnia? si? jako nauczyciel w mijanych sztetlach, po czym zatrzyma? si? na jaki? czas u krewnych w Wilnie. Pod wp?ywem obserwacji ?ydowskiego ?ycia tocz?cego si? poza rodzinnym miasteczkiem oraz n?dzy i ub贸stwa jakich on sam do?wiadczy? w czasie swojej w?dr贸wki, sta? si? ?ywo zaanga?owany w spraw? polepszenia warunk贸w bytowych ?yd贸w. Wychowany w atmosferze szacunku do nauki, zosta? zwolennikiem idei ?ydowskiego o?wiecenia. Krytykowa? ?yd贸w za bierne ?ycie, za ?lepe, bezrefleksyjne czasem wype?nianie przykaz贸w religijnych. Zadebiutowa? dlatego w roli publicysty, tekstem zamieszczonym na ?amach czasopisma hebrajskiego Hamagid, w kt贸rym krytykowa? system wychowania ?ydowskich dzieci i propagowa? edukacj? w zakresie nauk ?wieckich (m.in. dziedzin przyrodniczych). Punktem zwrotnym w jego tw贸rczo?ci by? bez w?tpienia rok 1864, w kt贸rym Szolem-Mendele opublikowa? sw贸j pierwszy tekst literacki - by?o to opowiadanie Ma?y cz?owieczek napisane w j?zyku jidysz. Dzi? uwa?a si?, ?e to w?a?nie ono da?o pocz?tek epoce nowoczesnej literatury jidysz. Poniewa? publikowanie w tym j?zyku by?o wtedy jeszcze wci?? kwesti? problematyczn?, Abramowicz zdecydowa? wyda? opowiadanie pod pseudonimem Mendele Mojcher Sforim - Mendele Sprzedawca Ksi??ek, kt贸rym potem ju? zawsze podpisywa? swoje ksi??ki. Prototypem literackiego alter ego Abramowicza by? rzeczywisty obwo?ny handlarz Senderl, kt贸ry co jaki? czas przybywa? do Kopyla z baga?em pe?nym ksi??ek na sprzeda?. Ka?d? swoj? now? ksi??k? Mendele rozpoczyna? s?ynnymi ju? dzi? s?owami: Powiada? Mendele Mojcher Sforim (lub w innym t?umaczeniu: Tako rzek? Mendele), po kt贸rych nast?powa?o wprowadzenie do tre?ci ksi??ki. Po pierwszej publikacji, w kr贸tkim czasie nadesz?y nast?pne: opowiadanie Pier?cionek zar?czynowy , w kolejnych latach tak?e: Kulawy Fiszke , Taksa , a wreszcie Szkapa, albo opiekun zwierz?t (1897) oraz Podr贸?e Benjamina Trzeciego (1878). Po pogromach w 1881 roku, Mendele Mojcher Sforim wyjecha? do Odessy, tam obj?? stanowisko kierownika miejscowej szko?y Talmud Tora. Nie spos贸b czyta? jego ksi??ki bez wiedzy na temat kontrowersji, jakie wzbudza?o wtedy literackie obrazowanie ?wiata ?ydowskiego w prozie Mendelego - zar贸wno w kr?gach tradycjonalist贸w jak i zwolennik贸w Haskali, kt贸rzy odrzucali j?zyk jidysz, stanowi?cy wed?ug nich barier? dla integracji ?yd贸w ze spo?eczno?ci? nie-?ydowsk?. Mendelemu zarzucano, ?e uprawiaj?c literatur? popularn?, odbiera powagi ?ydowskiej tradycji s?owa, nie zajmuje si? sprawami wa?nymi dla narodu, ?ycie ?ydowskie przedstawia w zdeformowany spos贸b, w krzywym zwierciadle, a przez zastosowanie nowatorskich form j?zykowych kaleczy jidysz. Przyst?puj?c wi?c do lektury ksi??ki Dziadka literatury jidysz, warto kierowa? si? s?owami pisarza Salomona Belis-Legisa, kt贸ry we wst?pie do Przyg贸d Beniamina Trzeciego napisa?: Kiedy bierzemy do r?ki ksi??ki Mendele Mojchera Sforima, wiemy, ?e namalowane przez niego p?贸tno jest artystycznym dokumentem. W?a?nie dokumentem, rodzimym albumem naszego narodu, fotografi?, na kt贸rej rozpoznamy naszych pradziadk贸w. Ur. 2 stycznia 1836 lub 20 grudnia 1835 (data urodzenia nie jest pewna) w Kopylu Zm. 8 grudnia 1917 Najwa?niejsze dzie?a: Szkapa (1987, I wyd. polskie: 1886, prze?. Klemens Junosza); Podr贸?e Benjamina Trzeciego (1875, wyd. polskie: Wydawnictwo Dolno?l?skie, 1990, prze?. Micha? Friedman, ksi??ka dost?pna jest tak?e w postaci e-booka z seriiBiblioteka pisarzy ?ydowskich Fundacji im. Micha?a Friedmana) - Autor: Mendele Mojcher-Sforim - ISBN13 Show: 6610000033393 - Lieferzeit: sofort - Verfuegbarkeit: verfuegbar - Verlag: Booklassic - Kategorie: Belletristik,Romane Roman,Erz鋒lung - bei ciando eBooks - aus Affilinet Produktdaten0,99 
Versandkosten Ab 20 Versandkostenfrei in Deutschland
Verf黦barkeit Sofort lieferbar

Preis kann jetzt h鰄er sein

Essere disposti a tutto pur di salvare un`amicizia affrontando con coraggio e un pizzico di incoscienza gli ostacoli che ti separano dalla tua meta. - Nonbooks/Ratgeber/Hobby, Haus/Sammeln, Sammlerkataloge - Fa` quello che vuoi cos potrai essere: Essere disposti a tutto pur di salvare un`amicizia affrontando con coraggio e un pizzico di incoscienza gli ostacoli che ti separano dalla tua meta. - EAN: 9788868856564 - bei rheinberg-buch.de inforius-bilder.de - aus belboon Produktdaten0,99 
Versandkosten Ab 20 Versandkostenfrei in Deutschland
Verf黦barkeit Sofort lieferbar

Preis kann jetzt h鰄er sein

Essere disposti a tutto pur di salvare un`amicizia affrontando con coraggio e un pizzico di incoscienza gli ostacoli che ti separano dalla tua meta. - Nonbooks/Ratgeber/Hobby, Haus/Sammeln, Sammlerkataloge - Fa` quello che vuoi cos potrai essere: Essere disposti a tutto pur di salvare un`amicizia affrontando con coraggio e un pizzico di incoscienza gli ostacoli che ti separano dalla tua meta. - EAN: 9788868856564 - bei rheinberg-buch.de inforius-bilder.de - aus belboon Produktdaten0,99 
Versandkosten zzgl. 0.00 EUR Versandkosten
Verf黦barkeit Sofort lieferbar (Download)

Preis kann jetzt h鰄er sein

- EAN: 09788868856564 - Deliverytime: Sofort lieferbar (Download) - Kategorie: eBooks Belletristik Dramen Lyrik - bei eBook.de - eBooks - Teil 2 - aus Affilinet Produktdaten0,99 
Versandkosten zzgl. 0.00 EUR Versandkosten
Verf黦barkeit Sofort lieferbar (Download)

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Die Wiederkehr von Sherlock Holmes - EAN: 09783841209610 - Deliverytime: Sofort lieferbar (Download) - FICTION , MYSTERY DETECTIVE , TRADITIONAL , DR WATSON , DETEKTIV , VERBRECHEN , GENIE , KLASSISCHE KRIMINALROMANE , HISTORISCHE KRIMINALROMANE , KLASSISCHE BELLETRISTIK , BELLETRISTIK IN UEBERSETZUNG , KRIMI , HISTORISCHER KRIMINALROMAN , KLASSIKER , ARTHUR CONA - Kategorie: eBooks Belletristik Krimi - bei eBook.de - eBooks - Teil 2 - aus Affilinet Produktdaten0,99 
Versandkosten zzgl. 0.00 EUR Versandkosten
Verf黦barkeit Sofort lieferbar (Download)

Preis kann jetzt h鰄er sein

- . . . Racconti e stralci di sentimenti irrisolti. . . - EAN: 09788891115034 - Deliverytime: Sofort lieferbar (Download) - Kategorie: eBooks Belletristik Erz鋒lungen - bei eBook.de - eBooks - Teil 2 - aus Affilinet Produktdaten1,29 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Na Cona De Vila von Miroslav Ross als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Play That Funky Music - Artist: Miroslav Ross - MP3_Type: Track - Miroslav Ross, 创Na Cona De Vila创, 创R B | Soul创, 创Play That Funky Music创, 创Track创 - Kategorie: music R B | Soul - bei musicload.de Rest10 - aus Affilinet Produktdaten1,29 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Bar von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Bar - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Album - Soulja-Cona Takin OvA, 创Bar创, 创Hip Hop | Rap创, 创Album创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei Musicload - Albums, HipHop - aus Affilinet Produktdaten1,29 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Keep On Hating Me von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Keep On Hating Me - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Album - Soulja-Cona Takin OvA, 创Keep On Hating Me创, 创Hip Hop | Rap创, 创Album创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei Musicload - Albums, HipHop - aus Affilinet Produktdaten1,29 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Bend Ova Girl von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Bend Ova Girl - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Album - Soulja-Cona Takin OvA, 创Bend Ova Girl创, 创Hip Hop | Rap创, 创Album创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei Musicload - Albums, HipHop - aus Affilinet Produktdaten1,39 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Bar von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Bar - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Track - Soulja-Cona Takin OvA, 创Bar创, 创Hip Hop | Rap创, 创Bar创, 创Track创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei musicload.de KlassikJazz6 - aus Affilinet Produktdaten1,39 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Spirit Rapper von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Peace Be the Journey - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Track - Soulja-Cona Takin OvA, 创Spirit Rapper创, 创Hip Hop | Rap创, 创Peace Be the Journey创, 创Track创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei musicload.de KlassikJazz6 - aus Affilinet Produktdaten1,39 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Henchin von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Peace Be the Journey - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Track - Soulja-Cona Takin OvA, 创Henchin创, 创Hip Hop | Rap创, 创Peace Be the Journey创, 创Track创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei musicload.de KlassikJazz6 - aus Affilinet Produktdaten1,39 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Blood Moons von Soulja-Cona Takin OvA als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Album: Peace Be the Journey - Artist: Soulja-Cona Takin OvA - MP3_Type: Track - Soulja-Cona Takin OvA, 创Blood Moons创, 创Hip Hop | Rap创, 创Peace Be the Journey创, 创Track创 - Kategorie: music Hip Hop | Rap - bei musicload.de KlassikJazz6 - aus Affilinet Produktdaten1,99 
Versandkosten 0.00 EUR
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Jetzt g黱stig Na Cona De Vila von Miroslav Ross als MP3 downloaden! 90 Sekunden Gratis Probeh鰎en und h鯿hste Qualit鋞 geniessen. - Artist: Miroslav Ross - MP3_Type: Single - Miroslav Ross, 创Na Cona De Vila创, 创R B | Soul创, 创创, 创Single创 - Kategorie: music R B | Soul - bei musicload.de Rest10 - aus Affilinet Produktdaten3,95 
Versandkosten keine Angabe
Verf黦barkeit Versandfertig in 1-2 Werktagen

Preis kann jetzt h鰄er sein

Zustand: Neu - Paket enth鋖t zwei 175ml Trinkflaschen - Misc. SPORTING_GOODS - CONA SPORTS - - KONA Int. GmbH - Verk鋟fer: CONA SPORTS im amazon.de Marketplace3,95 
Versandkosten 3.00
Verf黦barkeit Versandfertig in 1-2 Werktagen

Preis kann jetzt h鰄er sein

3.95 / St點k - Kategorie: sonstige Angebote von Amazon Marketplace Sports - CONA SPORTS - GTIN:4250719504405 - CONA Ersatzflaschen Set. Bestehend aus zwei 175ml Trinkflaschen. Passend f黵 alle CONA Trinksysteme mit 175ml Trinkflaschen. - 3,95 Euro bei Amazon Marketplace Sports - gefunden von billiger.de3,98 
Versandkosten 3.00
Verf黦barkeit Versandfertig in 1-2 Werktagen

Preis kann jetzt h鰄er sein

3.98 / St點k - Kategorie: Fahrradtaschen - CONA SPORTS - GTIN:4250719503989 - Rahmentasche Bike Box schwarz - Praktische Oberrohrtasche f黵 Energieriegel, -gels o.. Sicherer Verschluss mit Klett, sichere Tasche mit Rei遶erschluss Innovative und moderne Form Einfaches Handling auch w鋒rend der Fahrt Farbe: schwarz; Material: 100% Polyester; Gr鲞e: One Size - - 3,98 Euro bei Amazon Marketplace Sports - gefunden von billiger.de3,99 
Versandkosten zzgl. 0.00 EUR Versandkosten
Verf黦barkeit Sofort lieferbar (Download)

Preis kann jetzt h鰄er sein

- EAN: 09788898470532 - Deliverytime: Sofort lieferbar (Download) - Kategorie: eBooks Belletristik Erz鋒lungen - bei eBook.de - eBooks - Teil 2 - aus Affilinet Produktdaten3,99 
Versandkosten keine Angabe
Verf黦barkeit keine Angabe

Preis kann jetzt h鰄er sein

- Romanul F芒nt芒na S芒ngeroas? este structurat pe 21 de capitole. Ac?iunea se petrece 卯n trecut, 卯ntr-un ?inut cu dealuri la poalele c?rora se afl? dou? sate: Lalelelor ?i Lebedelor. 脦n ad芒ncul p?durii de fag ?i stejar se afl? un castel, unde locuie?te un b?rbat al c?rui nume, S芒nger, are o anume semnifica?ie. Tot 卯n apropiere se afl? o f芒nt芒n? veche, cu ciutur?, locul de 卯nt芒lnire al bandelor de lotri (haiduci). Protagoni?tii romanului de partea r?ului sunt S芒nger ?i t芒lharii p?durii dar ?i cona?ul din satul Lebedelor, iar cei ai binelui sunt b?tr芒nul Milo, coni?a Rumineea din satul Lalelelor ?i t芒n?rul Olt. Romanul are la baz? mitul lotrilor care prad? satele ?i trec?torii, disputele dintre diferitele bande de t芒lhari pentru de?inerea suprema?iei 卯n teritoriul respectiv. Pe parcurs se 卯nfirip? ?i o frumoas? poveste de dragoste ceea ce st芒rne?te dispute ?i v?rs?ri de s芒nge 卯ntre pretenden?ii la m芒na frumoasei Rumineea. Pentru a accentua misterul, la 卯nceputul romanului, intr? 卯n ac?iune o vr?jitoare al c?rui blestem 卯l va urm?rii pe S芒nger toat? via?a, accentu芒ndu-i ?i mai mult cruzimea pe care o avea 卯n s芒nge. Acest personaj straniu crede c? lupt? ?i pedepse?te 卯n numele unei judec??i drepte numai de el 卯n?eleas?. Ca urmare vor avea loc crime, atacuri, pedepse, r?zbun?ri... O serie de tr?d?ri ?i acte m芒r?ave apar pe parcursul povestirii cu ac?iune, aventur? ?i suspans... - Autor: Ion Nalbitoru - ISBN13 Show: 9786068749921 - Lieferzeit: sofort - Verfuegbarkeit: verfuegbar - Verlag: Editura Digitala - Kategorie: Belletristik,Romane Roman,Erz鋒lung - bei ciando eBooks - aus Affilinet ProduktdatenAngebote vom 16.5.2017 um 3:51*. Wenn die Angebote 鋖ter als 12 Stunden sind, sollten Sie die Suche aktualisieren: cona preisvergleich
Cona Preisbereiche  €
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 13
 • 13
 • 16
 • 18
 • 18
 • 19
 • 21
 • 24
 • 26
 • 30
 • 35
 • 39
 • 44
 • 51
 • 51
 • 55
 • 74
 • 108
 • 157
 • 279
 • 325
 • 469

0-3   4-5   5-6   6-7   7-7   7-8   8-9   9-11   11-12   12-13   13-13   13-13   13-16   16-18   18-18   18-19   19-21   21-24   24-26   27-30   31-35   35-39   39-44   44-51   51-51   51-55   55-74   74-108   108-157   158-279   279-325   325-469  

cona Testberichte / Erfahrungsberichte / Produktinformation

Viele unserer Partner bieten au遝rdem Produktinformationen z.B.: Testbericht, Test, Erfahrungsbericht. Suchen Sie dazu Ihr Produkt im Meta-Preisvergleich. Auf den Angebotsseiten unserer Partner finden Sie oft auch Informationen zum Produkt.

Versuchen Sie unsere Suchmaschine f黵 Produktinformation, wenn Sie bei unseren Partnern nicht die gesuchten Informationen finden. Mit dieser angepassten Google-Suche finden Sie alle Arten von Produktinformationen (Testberichte, Erfahrungsberichte, Produktvergleiche, Anleitungen, Tipps ...) leichter:

cona Produktinformationen
* Die Produktangebote auf dieser Seite sind zum Zeitpunkt des Seitenaurufes nicht g黮tig. Haftung f黵 die in den Produktangeboten angegebenen Bezeichnungen, Bilder und Preise ist grunds鋞zlich ausgeschlossen.

Sie erhalten aktuelle Angebote wenn Sie den Preisvergleich Aktualisieren: cona preisvergleich
Quellen Mit dem Meta-Preisvergleich suchen Sie bei den gro遝n Preisvergleich Portalen gleichzeitig!

632 Ergebnisse aus 20 Quellen:
affilinet-produktdaten:73 amazon:55 belboon-produktdaten:100 billiger.de:61 buycentral:0 ciao:14 de.aliexpress.com:1 ebay:100 idealo:25 kelkooshopping:39 lafeo:38 pricerunner:0 quoka:10 rakuten:28 shopping24:48 shopping-com:0 smatch:1 twenga:28 web.de-shopping:0 zanox-produktdaten:15

+ Quellen hinzuf黦en

Suchzeit: 03:46 Neu Suchen

Suchtipps Grenzen Sie Ihre Suche ein:
outdoorchef ascona (72)
conax (442)
outdoorchef ascona 570 (67)
jack wolfskin ancona (220)
geox icona (46)

Suchen Sie auch nach:
wellensteyn (655)
sch鰂fel (868)
dufflecoat (580)
regenmantel (797)
bergans (844)
lammfelljacke (269)


Keywords billig g黱stig billigsten g黱stigsten billiger g黱stiger guenstig preiswert Preise Listenpreis Preisliste Schn鋚pchen Sonderangebot Marktpl鋞ze Kleinanzeigen Versandh鋟ser versand Versandkosten direkt bestellen online kaufen Bestellung online bestellen Lieferzeiten Auktion Auktionen Gebraucht Angebote Produktinformationen Produktbeschreibung vergleichen Vergleich Produktvergleich Tests Testberichte Testergebnisse Erfahrungsberichte Meinungen von Verbrauchern Meinung Rezension Technische Daten Produktbilder
Top Suchbegriffe pegasus arcona (70)
meindl ascona (186)
ascona outdoorchef (82)
pegasus arcona 20 nd (31)
age of conan (251)
seltmann weiden ascona (95)
delonghi icona (330)
sieper spiegelschrank ancona (15)
marcona (185)
high peak ancona 5 (30)


Preisvergleich
Wichtige Information zu den Preisangaben: Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gegebebenfalls zuzüglich Versandkosten. Zum Zeitpunkt des Kaufes ist der aktuell auf der Händlerseite angegebene Preis maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen zeitweise Abweichungen, des Preises, der Lieferbarkeit und der Versandkosten entstehen können.
Impressum     Presse     Shops    
Copyright © 2003-2016 Netconsulting Netzwerk